top of page

Právní informace

 

Společnost Wonderbooks se zajímá o práva jednotlivců, zejména pokud jde o automatizované zpracování, a v zájmu transparentnosti vůči svým zákazníkům zavedla zásady týkající se veškerého takového zpracování, účelů, pro které je prováděno, a prostředků, které mají jednotlivci k dispozici, aby mohli co nejúplněji uplatnit svá práva. 

 

Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na internetových stránkách cnil.fr.
 

Pokračování v prohlížení těchto stránek znamená bezvýhradný souhlas s následujícími ustanoveními a podmínkami používání. 

 

Verze těchto podmínek používání, která je v současné době online, je jedinou verzí, na kterou se lze odvolávat po celou dobu používání stránek a do doby, než ji nahradí nová verze.

 

Článek 1 - Právní informace

1.1 Stránky (dále jen "stránky") : 

wonderbooks.fr

1.2 Vydavatel (dále jen "vydavatel") : 

Wonderbooks je nakladatelství působící pod statusem mikropodniku, jehož sídlo se nachází :

Petra Slezáka 421/16 - 186 00 Praha - Česká republika.
zastoupené Guillaumem Tenaudem jako majitelem ochranné známky.
e-mailová adresa: louis@wonderbooks.fr

1.3 Hostitel (dále jen "Hostitel"): 

(dále jen "hostitel") wonderbooks.fr je hostován společností OVH, jejíž sídlo se nachází na adrese 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix.

 

Článek 2 - Přístup na stránky

Přístup na stránky a jejich používání jsou vyhrazeny výhradně pro osobní potřebu. Zavazujete se, že tyto stránky ani informace či údaje na nich obsažené nebudete používat ke komerčním, politickým či reklamním účelům nebo k jakékoli formě komerčního oslovování, zejména k zasílání nevyžádaných e-mailů.

Článek 3 - Obsah stránek

Všechny ochranné známky, fotografie, texty, komentáře, ilustrace, obrázky (animované i neanimované), videosekvence, zvuky, jakož i všechny počítačové aplikace, které mohou být použity k provozu těchto stránek, a obecněji všechny prvky reprodukované nebo použité na těchto stránkách jsou chráněny platnými zákony o duševním vlastnictví.
Jsou plným a úplným vlastnictvím vydavatele nebo jeho partnerů. Jakákoli reprodukce, zobrazení, použití nebo úprava všech těchto prvků nebo jejich částí, včetně počítačových aplikací, v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je přísně zakázána. Skutečnost, že vydavatel nezahájí řízení, jakmile se o takovém neoprávněném použití dozví, neznamená souhlas s uvedeným použitím a vzdání se stíhání.

Článek 4 - Správa lokality

Pro řádnou správu stránek může vydavatel kdykoli:
- pozastavit, přerušit nebo omezit přístup k celým stránkám nebo jejich části, omezit přístup na stránky nebo do některých jejich částí pro určitou kategorii uživatelů internetu;
- vymazat jakékoli informace, které by mohly narušit provoz stránek nebo porušit vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy;
- pozastavit provoz stránek za účelem jejich aktualizace.

 

Článek 5 - Odpovědnost

Vydavatel nenese odpovědnost v případě jakéhokoli selhání, poruchy, potíží nebo přerušení provozu, které brání přístupu na stránky nebo k některé z jejich funkcí.
Za zařízení, které používáte k připojení ke stránkám, nesete plnou odpovědnost. Musíte přijmout veškerá vhodná opatření k ochraně svého zařízení a vlastních dat, zejména před virovými útoky prostřednictvím internetu. Nesete také výhradní odpovědnost za stránky a data, která prohlížíte.

Vydavatel nemůže nést odpovědnost v případě soudního řízení proti vám :
- v důsledku používání těchto stránek nebo jakékoli služby dostupné prostřednictvím internetu ;
- v důsledku nedodržení těchto všeobecných podmínek.

Vydavatel neodpovídá za žádné škody způsobené vám, třetím osobám a/nebo vašemu zařízení v důsledku vašeho připojení ke stránkám nebo jejich používání a vy se tímto vzdáváte jakýchkoli žalob vůči němu v tomto ohledu.
Pokud se vydavatel stane v důsledku vašeho používání stránek předmětem smírčího nebo soudního řízení, může proti vám podniknout kroky k získání náhrady všech ztrát, částek, pokut a nákladů, které mohou z tohoto řízení vyplynout.

 

Článek 6 - Hypertextové odkazy

Vydavatel povoluje uživatelům zřizovat hypertextové odkazy na celou stránku nebo její část. Každý odkaz musí být na žádost vydavatele odstraněn. 
Veškeré informace přístupné prostřednictvím odkazu na jiné stránky vydavatel nezveřejňuje. Vydavatel nemá na obsah takových odkazů žádná práva. 

 

Článek 7 - Shromažďování a ochrana údajů

Vaše údaje shromažďuje společnost Wonderbooks.
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (subjektu údajů); identifikovatelná osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě jména, identifikačního čísla nebo jednoho či více prvků specifických pro její fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
Osobní údaje, které mohou být shromážděny na těchto stránkách, používá vydavatel především ke správě vztahů s vámi a případně ke zpracování vašich objednávek. 

Shromažďované osobní údaje jsou následující
- jméno a příjmení
- vaše adresa
- e-mailová adresa
- telefonní číslo
- finanční údaje: v rámci procesu platby za produkty a služby nabízené na platformě zaznamenává platforma finanční údaje týkající se kreditní karty uživatele. 

 

Článek 8 - Právo na přístup k údajům, jejich opravu a výmaz

Podle předpisů platných pro osobní údaje mají uživatelé následující práva:
- právo na přístup: právo na přístup k osobním údajům, které se jich týkají, mohou uplatnit písemně na níže uvedené e-mailové adrese. V tomto případě může platforma před uplatněním tohoto práva požádat o prokázání totožnosti uživatele za účelem ověření jeho přesnosti;
- právo na opravu: pokud jsou osobní údaje, které má platforma k dispozici, nepřesné, může požádat o jejich aktualizaci;
- právo na výmaz údajů: uživatelé mohou požádat o výmaz svých osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů;
- právo na omezení zpracování: uživatelé mohou požádat platformu o omezení zpracování osobních údajů v souladu s předpoklady stanovenými v RGPD;
- právo vznést námitku proti zpracování údajů: uživatelé mohou vznést námitku proti zpracování svých údajů v souladu s ustanoveními RGPR;
- právo na přenositelnost: mohou požadovat, aby jim Platforma poskytla osobní údaje, které poskytli, za účelem jejich přenosu na novou Platformu.

Toto právo můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete e-mailem na následující adrese
louis@wonderbooks.fr    

Ke všem žádostem je třeba přiložit fotokopii platného podepsaného dokladu totožnosti a uvést adresu, na které může vydavatel žadatele kontaktovat. Odpověď bude zaslána do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tato jednoměsíční lhůta může být prodloužena o dva měsíce, pokud to vyžaduje složitost žádosti a/nebo počet žádostí.

Kromě toho a od zákona č. 2016-1321 ze dne 7. října 2016 mají fyzické osoby, které si to přejí, možnost uspořádat osud svých údajů po své smrti. Více informací k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr/.

Uživatelé mohou rovněž podat stížnost u CNIL na internetových stránkách CNIL: https://www.cnil.fr

Doporučujeme vám, abyste se před podáním stížnosti na CNIL nejprve obrátili na nás, protože jsme vám plně k dispozici pro vyřešení vašeho problému. 

 

Článek 9 - Použití údajů

Osobní údaje shromážděné od uživatelů se používají k poskytování a zlepšování služeb platformy a k udržování bezpečného prostředí. Právním základem pro zpracování je plnění smlouvy mezi uživatelem a Platformou. Konkrétně jsou údaje používány pro následující účely

- přístup k Platformě a její používání uživatelem ;
- správa provozu a optimalizace platformy;
- provádění asistenčních služeb pro uživatele;
- ověření, identifikace a autentizace údajů předaných uživatelem;
- personalizace služeb zobrazováním reklam podle historie prohlížení a preferencí uživatele;
- prevence a odhalování podvodů, malwaru (škodlivého softwaru) a řízení bezpečnostních incidentů;
- řízení případných sporů s uživateli;
- zasílání obchodních a reklamních informací podle preferencí uživatele;
- organizace podmínek používání Platebních služeb.

 

Článek 10 - Politika uchovávání údajů

Platforma uchovává vaše údaje po dobu nezbytnou k poskytování svých služeb nebo podpory. 
V rozsahu, který je přiměřeně nezbytný nebo požadovaný pro splnění zákonných nebo regulačních povinností, řešení sporů, prevenci podvodů a zneužití nebo vymáhání našich podmínek, můžeme také v případě potřeby uchovávat některé vaše údaje, a to i poté, co jste zrušili svůj účet nebo je již nepotřebujeme k poskytování našich služeb.

 

Článek 11- Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Osobní údaje mohou být sdíleny se společnostmi třetích stran výhradně v Evropské unii, a to v následujících případech:
- pokud uživatel využívá platební služby, je platforma za účelem realizace těchto služeb v kontaktu s bankovními a finančními společnostmi třetích stran, s nimiž uzavřela smlouvy;
- když uživatel zveřejňuje veřejně přístupné informace v oblastech volných komentářů Platformy;
- když uživatel povolí přístup ke svým údajům na webových stránkách třetí strany;
- když platforma využívá služeb poskytovatelů služeb k poskytování uživatelské podpory, reklamních a platebních služeb. Tito poskytovatelé služeb mají za účelem poskytování těchto služeb omezený přístup k údajům uživatele a jsou smluvně zavázáni používat je v souladu s ustanoveními platných předpisů o ochraně osobních údajů;
- pokud to vyžadují právní předpisy, může platforma předávat údaje za účelem uplatnění nároků vůči platformě a pro účely správních a soudních řízení.


Článek 12 - Obchodní nabídky

Od vydavatele můžete dostávat komerční nabídky. Pokud si nepřejete takové nabídky dostávat, klikněte na následující odkaz: louis@wonderbooks.fr.
Vaše údaje mohou být použity partnery vydavatele pro účely komerčního vyhledávání. Pokud si to nepřejete, klikněte na následující odkaz: louis@wonderbooks.fr.
Pokud při prohlížení stránek získáte přístup k osobním údajům, musíte se zdržet jakéhokoli shromažďování, neoprávněného použití a jakéhokoli jednání, které by mohlo představovat narušení soukromí nebo pověsti osob. Vydavatel v tomto ohledu odmítá jakoukoli odpovědnost.
Údaje jsou uchovávány a používány po dobu v souladu s platnými právními předpisy.

 

Článek 13 - Soubory cookie 

Co je to "cookie"?
Soubor cookie je elektronický soubor umístěný v terminálu (počítači, tabletu, chytrém telefonu atd.) a načtený například při návštěvě webové stránky, čtení e-mailu, instalaci nebo používání softwaru či mobilní aplikace, a to bez ohledu na typ použitého terminálu (zdroj: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi).
Při prohlížení těchto stránek mohou být do vašeho terminálu umístěny "cookies" vydané společností odpovědnou za danou stránku a/nebo společnostmi třetích stran.
Při prvním procházení těchto stránek se zobrazí banner vysvětlující používání souborů cookie. Od tohoto okamžiku se má za to, že pokračováním v prohlížení stránek je zákazník a/nebo zájemce informován a souhlasí s používáním uvedených "cookies". Udělený souhlas bude platný po dobu třinácti (13) měsíců. Uživatelé mají možnost soubory cookie deaktivovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. 

Veškeré shromážděné informace budou použity výhradně ke sledování objemu, typu a konfigurace provozu využívajícího tyto stránky, k vývoji designu a uspořádání stránek a k dalším administrativním a plánovacím účelům a obecněji ke zlepšení služeb, které vám nabízíme.

Na těchto stránkách se používají následující soubory cookie: 

Soubory cookie společnosti Google :
- Google analytics: slouží k měření návštěvnosti stránek;
- Správce značek Google: usnadňuje implementaci značek na stránkách a správu značek Google;
- Google Adsense: reklamní síť společnosti Google, která využívá webové stránky nebo videa na YouTube jako médium pro své reklamy; 
- Google Dynamic Remarketing: nabízí dynamickou reklamu na základě předchozích vyhledávání; 
- Google Adwords Conversion: nástroj pro sledování reklamních kampaní adwords; 
- DoubleClick: reklamní soubory cookie společnosti Google používané k zobrazování bannerů.

Soubory cookie společnosti Facebook:
- Facebook connect: umožňuje identifikaci pomocí účtu na Facebooku;
- Facebook social plugins: umožňuje lajkovat, sdílet a komentovat obsah pomocí účtu na Facebooku;
- Facebook Custom Audience: slouží k interakci s publikem na Facebooku.

- Matomo, slouží ke statistickému sledování.

Tyto soubory cookie mají životnost třináct měsíců.

Další informace o používání, správě a mazání souborů cookie pro všechny prohlížeče naleznete na následujícím odkazu: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

 

Článek 14 - Fotografie a vyobrazení výrobků

Fotografie výrobků, které doprovázejí jejich popis, nejsou smluvní a nejsou pro vydavatele závazné.

 

 

Článek 15 - Rozhodné právo

Tyto podmínky používání stránek se řídí francouzským právem a podléhají jurisdikci soudů v místě sídla vydavatele, s výhradou zvláštního určení jurisdikce vyplývajícího z konkrétního právního nebo regulačního textu.

 

 

Článek 16 - Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy nebo požadujete-li informace o produktech prezentovaných na stránkách nebo o stránkách samotných, můžete zanechat zprávu na následující adrese: louis@wonderbooks.fr.

bottom of page